رؤساي پژوهشكدة علوم گياهي از ابتداي تأسيس تاكنون

نام و نام خانوادگي

مرتبة علمي

(در زمان تصدي پُست)

دوران تصدّي

عکس پرسنلی

محمود ذكايي

مربي

1360 تا 1361

----

دكتر محمدحسن راشد محصّل

استاديار

1361 تا 1377


rashed

دکتر احمد نظامي

مربي

1377 تا 1381

dr.nezami
 

علي گنجعلي

مربي

1381 تا 1383

ganjeali 

دكتر محمدحسن راشد محصّل

استاد

1383 تا 1385

rashed 

دكتر محمد فارسي

دانشيار- استاد

1385- 1392

dr farsi 

دکتر احمد نظامي

استاد

1392- ادامه دارد

dr.nezami
 

بازدید ها : 4918