بازدیدهای انجام شده از پژوهشکده علوم گیاهی

تصاویر بازدید گروه چینی از پژوهشکده علوم گیاهی در سال 1382

دانلود

تصاویر بازدید گروه پاکستانی از پژوهشکده علوم گیاهی در سال 1383

دانلود

بازدید ها : 2613