مراسم برگزار شده در پژوهشکده علوم گیاهی

تصاویر جلسه معارفه دکتر راشد در سال 1383

دانلود

تصاویر جلسه معارفه دکتر فارسی در سال 1385

دانلود

تصاویر دهه فجر در سال 1390

دانلود

بازدید ها : 2582