تاریخچه بانک بذر

· آغاز فعاليت: اوايل دهة 1370، با جمع‌آوري نمونه‌هاي مختلف بذور نخود و عدس از نقاط مختلف در سطح استان خراسان، شهرهاي مختلف ايران و نيز ساير نقاط دنيا

· اجراي پروژه خالص‌سازي و انتخاب تك بوته

· احداث سردخانه: انتقال بذور به سردخانه واقع در ساختمان شهدا

· ويژگي‌هاي سردخانه و تجهيزات موجود: شامل دو سردخانه كوتاه‌مدت (دماي صفر تا 5+ درجه سانتي‌گراد) و سردخانه بلندمدت (دماي 5- تا صفر درجه سانتي‌گراد)، داراي دو مجموعه اتاقك سردخانه، موتورخانه و تجهيزات جانبي، قفسه‌هاي ثابت و متحرك جهت نگهداري نمونه‌ها، انواع قوطي‌هاي پلاستيكي و كيسه‌هاي متقالي در اندازه‌هاي مختلف، ميز كار و...

· تكميل تدريجي محتواي بانك بذر: فراهم نمودن بذور جديد، تهيه شناسنامه و اضافه نمودن به
بانك بذر

· احداث سردخانة جديد در مجاورت پژوهشكدة علوم گياهي: مجهز به موتورخانه و اتاقك جديد و سامانة بايگاني متحرك ريلي و نيز قفسه‌هاي ثابت جهت نگهداري و قفسه گذاري بذور

بازدید ها : 2481