خدمات بانک بذر

فهرست برخي خدمات ارائه شده تاكنون:

1- تأمين و ارائه بذر مورد نياز جهت حدود 150 عنوان طرح پژوهشي، پايان‌نامه تحصيلي در مقاطع ارشد و دكتري و نيز پروژه‌ها و تحقيق‌هاي دانشجويي جهت متقاضيان از دانشگاه‌هاي مختلف از سراسر كشور

2- ارائه اطلاعات مورد نياز محققان و دانشجويان در رابطه با شناسنامه بذور و ساير اطلاعات مربوطه

3- تهيه و ارائه دَه‌ها عنوان گزارش، كاتالوگ و بروشور از اطلاعات بانك بذر و نيز انجام چندين مصاحبه در رابطه با آن با خبرگزاري‌ها

4- تهيه و عرضه اطلاعات و نيز نمايش نمونه‌هاي بانك بذر در نمايشگاه‌هاي مختلف

بازدید ها : 2491