پروژه های بانک بذر

پروژه‌هاي تكثير بانك بذر از سال 1381 تا 1390 به طور مستمرّ با اهداف زير انجام گرفته است:

1- تكثير بذور تجاري و ارقام رايج در كشور با هدف تأمين بذور مورد نياز در تحقيقات مختلف

2- تكثير بذور كانديداي مقاوم به سرما و نيز نمونه‌هاي شاهد حساس به سرما

3- تكثير بذور كانديداي مقاوم به خشكي و نيز نمونه‌هاي شاهد حساس به خشكي

4- تكثير بذور كانديداي مقاوم به بيماري‌ها (برق‌زدگي و فوزاريوم) و نيز نمونه‌هاي شاهد حساس

5- تكثير بذور نمونه‌هاي نخود بانك بذر با موجودي پايين (كمتر از 30 گرم)

پروژه‌هاي تكثير انجام شده:

· پروژه تكثير سال‌هاي 1381 تا 1384: تكثير بيش از 150 نمونه نخود با ويژگي مقاومت به سرما

· پروژه تكثير سال 1385: تكثير بيش از 300 ژنوتيپ نخود طي مطالعه خشكي در نخود

· پروژه تكثير سال 1386: تكثير بيش از 200 ژنوتيپ نخود (كابلي و دسي) و تهيه دسكريپتور جهت 150 نمونه از آنها با حدود 40 صفت مطالعه‌شده براي هر نمونه

· پروژه تكثير سال 1387: تكثير حدود 100 ژنوتيپ نخود (كابلي و دسي) در نيشابور و تهيه دسكريپتور براي آنها با حدود 40 صفت مطالعه‌شده براي هر ژنوتيپ

· پروژه تكثير سال 1388: تكثير نمونه‌هاي نخود كانديداي مقاومت به خشكي

· پروژه تكثير سال 1390: تكثير 91 نمونه از ژرم‌پلاسم نخود و لوبيا شامل برخي ارقام پُركاربرد و تجاري نخود و لوبيا، نمونه‌هاي نخود با محتواي كمتر از 40 گرم، برخي نمونه‌هاي نخود كانديداي مقاوم به خشكي و ...

بازدید ها : 2486