اقدامات مهم بانک بذر

برخي از مهم‌ترين اقدامات انجام‌گرفته در زمينه سامان‌دهي بانك بذر عبارتند از :

1- احياء، پالايش و منظم‌سازي كليه نمونه‌هاي نخود بانك بذر در سال 1385 با مشاركت كليه اعضاي گروه پژوهشي بقولات

2- ايجاد فهرست اطلاعات رايا‌نه‌اي بذور نخود بانك بذر

3- سفارش و تهيه اقلام و تجهيزات مورد نياز از جمله سبد، قوطي، كيسه متقالي و ... جهت طبقه‌بندي، سامان‌دهي و نگهداري بذور نخود و نيز اجراي تعميرات متناوب موتورخانه و ساير تجهيزات مربوطه

4- آغاز ادغام بذور توليدشده از پروژه‌هاي مختلف تكثيرِ قبلي نخود و طبقه‌بندي آنها

5- طرّاحي و تهيه فُرم اطلاعات و برگة شناسنامه جهت هر نمونه بذرِ توليدشده به تفكيك سال زراعي و مكان توليد، مشخصات مجريان تكثير و مسئول ادغام و كيسه‌گذاري نمونه‌ها

6- طراحي و تهيه فُرم درخواست بذر شامل اطلاعات متقاضي بذر، نوع و ميزان بذر درخواستي، ويژگي‌هاي پروژه و يا تحقيق مربوطه، مشخصات مجري و استاد راهنما

7- طراحي، نصب، احداث و تجهيز سردخانه و بانك بذر جديد در محل پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد و انتقال بذور به آن و سامان‌دهي بذور در محل جديد

بازدید ها : 2399