اهداف گروه پژوهشي گياه‌شناسي

·   طرّاحي و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينة پوشش گياهي استان‌هاي خراسان.

·   اعزام گروه‌هاي تحقيقاتي براي جمع‌آوري نمونه‌هاي گياهي در سطح استان.

·   تهية فيلم، عكس و گزارش از پوشش گياهي مناطق مختلف استان.

·   شناسايي گياهان جمع‌آوري شده.

·   نگهداري و آرشيو نمونه‌هاي گياهي جمع‌آوري‌شده به‌روش استاندارد علمي در هرباريوم و مبادله‌ي نمونه‌هاي حاصله با هرباريوم‌هاي داخل و خارج كشور.

·   مطالعة جامع خانواده‌هاي گياهي بر اساس نمونه‌هاي هرباريومي توسط محققين و نيز به‌صورت همكاري با دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مختلف شامل علوم گياهي، داروسازي، كشاورزي، محيط‌زيست و منابع طبيعي و ارائة نوشتاري آن به‌صورت پايان‌نامه، مقاله، سمينار و كتاب (فلور).

·   تدوين فلور خراسان به روش‌هاي متداول علمي.

·   انجام مطالعات جامعه‌شناسي گياهي جهت ارائه چشم‌اندازهاي علمي براي برنامه‌ريزي‌هاي كلان زيست‌محيطي، منابع طبيعي و كشاورزي.

·   مطالعة تخصّصي گياهان از جنبه‌هاي مختلف كاربردي از جمله گياهان مرتعي، دارويي، سمّي، زينتي، آلرژي‌زا و رنگ‌زا و نيز بررسي آنها از نظر دارا بودن ژن‌هاي مقاومت به تنش‌هاي مختلف زيستي و غيرزيستي.

·   جمع‌آوري بذر گياهان استان و تشكيل بانك ژن گياهي فلور خراسان جهت بقاء و نگهداري ژنوم گياهان استان و انجام مطالعات بيوسيستماتيك.

·   جمع‌آوري، شناسايي و نگهداري گلسنگ‌هاي خراسان و مطالعة جنبه‌هاي مختلف آنها (به‌‌ويژه آن‌كه به‌تازگي زواياي پنهان اين موجودات و اهميت آنها در حيات بشر به‌صورت روزافزوني روشن‌تر مي‌شود).

·   برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و كارگاه آموزشي براي مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي.

·   ايجاد باغ گياه‌شناسي در دانشگاه فردوسي جهت حفظ و نگهداري ژنوم گياهي استان به‌صورت طبيعي و بهره‌برداري آموزشي وپژوهشي از آن جهت مطالعات علوم و ژنتيك گياهي.

·   ايجاد پايگاه اطلاعات فلور خراسان.

  • ايجاد ارتباط و همكاري با ساير هرباريوم‌هاي ايران و جهان.
بازدید ها : 3105