اهداف گروه پژوهشي بقولات

·   مطالعة خصوصيات زراعي، اكوفيزيولوژيك و ژنتيك بقولات به‌منظور بهبود كمّي و كيفي توليد و ثبات عملكرد.

·   تحقيق در زمينة بقولات به‌منظور پايداري توليد در سيستم‌هاي زراعي.

·   بررسي جنبه‌هاي مختلف تثبيت نيتروژن توسط بقولات.

·   كاربرد بيوتكنولوژي در بهبود خصوصيات كمّي و كيفي بقولات.

·   مطالعه اثر تنش‌هاي محيطي (سرما، خشكي و ... ) بر توليد و عملكرد بقولات و اصلاح ارقام جهت تحمل در برابر تنش‌ها.

·   همكاري با ساير دستگاه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در جهت تهيه و معرّفي ارقام مناسب بقولات، متناسب و سازگار با تنش‌هاي محيطي موجود.

·   پذيرش مشترك دانشجو با دانشكده‌ها و مراكز ديگر از جمله دانشكده‌هاي كشاورزي و علوم در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.

 

بازدید ها : 2765