اعضای هيأت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي بقولات

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عكس پرسنلي

دکتر سعيدرضا وصال

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

vessal.profcms.um.ac.ir

-05138805992

vesal  

دکتر فرهاد شكوهي‌فر

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

shokouhifar.profcms.um.ac.ir

-05138805991

shokohifar  

دکتر جعفر نباتی

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

jafarnabati.profcms.um.ac.ir

-051-38805996

nabati
 

دكتر محمد كافي

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

m.kafi.profcms.um.ac.ir

-05138802510

kafi  

دكتر عبدالرضا باقري

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

profsite.um.ac.ir/~abagheri

-05138805758

dr.bagheri  

دكتر احمد نظامي

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

profsite.um.ac.ir/~nezami

-05138804800

dr.nezami  

دكتر مهدي پارسا

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

parsa.profcms.um.ac.ir

-05138805759

parsa  

دکتر علی گنجعلی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

ganjeali.profcms.um.ac.ir

-0513880520

ganjeali  

دكتر سعيد ملك زاده

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت) دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir

-05138805722

malekzadeh  

دکتر ابراهیم ایزدی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

e-izadi.profcms.um.ac.ir

-05138805791

izadi  

دكترنسرين مشتاقی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت) دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

moshtaghi.profcms.um.ac.ir

-05138805724

moshtaghi  

سيدسعيد حجت

كارشناس ارشد پژوهشي(دکتری)

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


hodjat.staffcms.um.ac.ir

-05138804815

hojjat  

حسن پرسا

كارشناس ارشد پژوهشي

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

porsa.profcms.um.ac.ir

-05138804819

porsa    

بازدید ها : 1220