اهداف گروه پژوهشی گیاهان زینتی

·   بهره‌گيري از ذخاير ژنتيك و تنوع گونه‌هاي موجود در كشور به‌منظور اهلي‌سازي و معرفي گونه‌هاي جديد گياهان زينتي.

·   مطالعه و بررسي بهبود كيفيت در گياهان زينتي.

·   بهبود و بهينه‌سازي روش‌هاي توليد گياهان زينتي.

·   ارزيابي پايه‌هاي گياهان زينتي پيوندي و بررسي امكان توليد و تكثير آنها و ايجاد تركيبات جديد.

·   استفاده از بيوتكنولوژي در توليد گياهان زينتي برتر.

·   طرّاحي و ايجاد باغ ارقام گياهان زينتي در محوطة پرديس و باغ گياه‌شناسي دانشگاه.

 

بازدید ها : 2786