مزرعة تحقيقاتي

با توجّه به لزوم دراختياربودن مزرعة تحقيقاتي مناسب برای انجام امور مختلف پژوهشي، با انجام پيگيري‌هاي لازم در سال1383، قطعه زميني به مساحت تقريبي 9000 مترمربّع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد در مجاورت ساختمان پژوهشكده، به اين امر اختصاص يافت. مجاورت اين مزرعه به محل كار اعضاء، امكان مناسبي را برای بازديدهاي لازم و مداوم از پروژه‌هاي دردست‌اجرا، فراهم مي‌نمايد. با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي انجام‌گرفته، راه‌اندازي مزرعه شامل عمليات تسطيح، حصاركشي، تهيه و نصب مخزن و تأسيسات آبياري، توزيع كود و عمليات آماده‌سازي زمين، انجام گرفته و مزرعه تا حدود زيادي آماده بهره‌برداري شده است.

بازدید ها : 2780