گلخانة تحقيقاتي

با توجه به ضرورت انجام تحقيقات بر روي رشد و نمو گياهانِ مورد مطالعه در شرايط كنترل‌شده و نيز در زمان‌هاي خارج از فصل، موضوع احداث گلخانة تحقيقاتي در پژوهشكده علوم گياهي، به‌صورت جدّي مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا و به‌منظور پاسخگويي به اين نياز، مطالعات اولية احداث گلخانة تحقيقاتي شامل مكان‌يابي و ارزيابي محل احداث و نيز نوع سازة گلخانه، از پاييز سال1390 آغاز گرديد. ضمن بررسي الگوهاي سازه‌اي گلخانه‌هاي موجود در منطقة خراسان و نيز سازه‌هاي مشابه و رايج در ديگر كشورهاي دنيا، گلخانة شيشه‌اي با تركيبي از سازة فلزيِ آهن و قاب‌هاي نگهدارندة آلومينيمي به مساحت كلي 140 مترمربع به صورت چهار واحد مجزاي 28 مترمربعي، طراحي گرديد و در سال1393 عملیات ساخت آن به پایان رسید و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری می‌باشد.

بازدید ها : 2798