تاریخچه هرباريوم (مخزن گياهي)

هرباريوم پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، مجموعة منحصر به‌فردي است كه در آن بيش از 50000 نمونة گياهي شامل نمونه‌هاي جمع‌آوري شده از استان‌هاي خراسان و نيز استان‌هاي همجوار نگهداري مي‌شود. اين نمونه‌ها بر اساس اصول علمي در قالب 146 خانواده، 864 جنس و حدود 2300 گونه، طبقه‌بندي شده‌اند. از اين تعداد، تاكنون 360 گونه براي استان‌هاي خراسان، 53 گونه براي ايران و 21 گونه براي دنيا، جديد مي‌باشند.

 

بازدید ها : 3160