رئیس پژوهشكدة علوم گياهي

نام و نام خانوادگي

مرتبة علمي

ایمیل

شماره تماس

عکس پرسنلی

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار

e-izadi@um.ac.ir  

 

051-38804800

 

 

 izadi

بازدید ها : 263