ارتباط با رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشكدة علوم گياهي

نام و نام خانوادگي

مرتبة علمي

پست الکترونیکی

اطلاعات تماس

دوران تصدّي

عکس پرسنلی

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار

 eizadi2000@ yahoo. com

051-38804800

  1396 - ادامه دارد

 izadi