گزارش مصوّر از حضور پژوهشکده علوم گیاهی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی

به گزارش ‌روابط عمومی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، همزمان با افتتاح هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی در روز 17آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد، این پژوهشکده نیز غرفة خود را در این نمایشگاه برپا نمود.

محققان پژوهشکدة علوم گیاهی در سه گروه پژوهشی، آخرین دستاوردهای خود را در قالب پوستر طرح‌های پژوهشی، نمونه‌های بذور تحقیقاتی بانک بذر حبوبات، مجلدات نشریة علمی پژوهشی حبوبات ایران، نمونه‌های گیاهی هرباریومی و نیز چند نمونه از کشت بافت گیاهی، آخرین کتب تألیفی و ترجمه‌شده و... در غرفة اختصاصی خود به نمایش گذاشتند.

لازم به ذکر است پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، استاندار محترم خراسان رضوی به همراه آقای دکتر محمد کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه‌های دانشگاه در این نمایشگاه، ازجمله غرفة پژوهشکدة علوم گیاهی بازدید نموده در جریان آخرین دستاوردهای پژوهشی آن قرار گرفتند.

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی به‌مدت چهار روز تا دوشنبه 20آذرماه به کار خود ادامه داد.

1234567