نشست صميمانة رياست محترم دانشگاه با اعضاي هيئت علمي پژوهشكدة علوم گياهي برگزار شد

پژوهشکدة علوم گیاهی در روز شنبه پنجم اسفندماه جاری، میزبان آقای دکتر کافی رئیس محترم دانشگاه بود. به گزارش ‌روابط عمومی پژوهشکدة علوم گیاهی، در این دیدار که با دعوت رئیس و حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده در فضایی صمیمانه برگزار شد، در ابتدا هرکدام از اعضای حاضر، نکات و سؤال‌های موردنظر خود را مطرح نمودند و ریاست دانشگاه نیز پس از استماع یکایک آن‌ها، به بیان توضیح و ارائة پاسخ و تشریح راهبردهای مربوطه پرداختند.

در ابتدای این نشست، رئیس پژوهشکده ضمن خوش‌آمدگویی، به بیان اهمیت و جایگاه منحصربه‌فرد پژوهشکده و هرباریوم مستقرّ در آن پرداخت و سپس به چکیده‌ای از راهبردها، فعالیت‌ها، اقدامات و دستاوردهای گروه‌های پژوهشی سه‌گانة آن در چند سال اخیر اشاره نمود. از جمله اهم موارد اشاره‌شده در این بخش عبارت بودند از: جایگاه ویژة هرباریوم دانشگاه در سه بُعد منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛ جایگاه و اهمیت بانک‌بذر حبوبات پژوهشکده؛ تلاش‌های جدّی در زمینة معرفی ارقام حبوبات متحمل به تنش‌های غیرزیستی و زیستی؛ اقدامات جدید و جدّی انجام‌گرفته در زمینة گیاهان زینتی؛ حرکت‌ها و اقدامات جدید پژوهشکده در جهت تعامل با جامعه و رفع نیازهای تحقیقاتی موجود و نیز عقد قراردادهای داخلی و خارجی.

در ادامه مواردی هم به‌عنوان دغدغه‌های موجود توسط رئیس پژوهشکده مطرح گردید. سپس مدیران گروه‌های پژوهشی سه‌گانه و هر کدام از اعضای هیئت علمی نیز ضمن گزارش چکیده‌ای از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود، مواردی را به‌عنوان چالش‌های موجود بیان نمودند. فهرست این دغدغه‌ها و چالش‌ها عبارت بودند از:

  • نیاز پژوهشکده به توسعة فضای فیزیکی
  • ضرورت ارتقاء و نوسازی تجهیزات و نیز اهمیت ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق استانداردهای لازم در نگهداری نمونه‌های گیاهی
  • اختصاص ردیف بودجه و نیز تعیین جایگاه پژوهشکده در طرح جامع دانشگاه
  • شفاف‌سازی تکالیف و انتظارات پژوهشی از اعضای هیئت علمی و نیز اختصاص ردیف استخدامی
  • اختصاص دانشجو به پژوهشکده و نیز اجرایی‌سازی مبحث آموزش برای اعضای هیئت علمی
  • مساعدت در احداث بانک‌بذر و ژرم‌پلاسم گیاهی و نیز باغ گیاهشناسی
  • مساعدت و تسهیل در توسعة ارتباطات داخلی و بین‌المللی
  • کمک به ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی

 

در بخش بعدی نشست، آقای دکتر کافی ابتدا از اعضای پژوهشکده به‌خاطر تلاش‌های انجام‌گرفته قدردانی نمودند و اقداماتی مانند برگزاری سخنرانی‌های علمی و نیز تلاش در جهت توسعة تعاملات برون‌دانشگاهی و بین‌المللی و نگاه به بیرون را در این پژوهشکده، مثبت ‌ارزیابی کرده و شایستة تقدیر دانستند. ایشان اولویت نخست پژوهشکده‌ها را انجام فعالیت‌های چندوجهی و فراگروهی عنوان نمودند و مأموریت موردانتظار از پژوهشکده‌ها را نیز حرکت در مرزهای دانش در دو بُعد تئوری و کاربردی و تلاش برای شناسایی مشکلات جامعه و حلّ آن‌ها دانستند.

رئیس دانشگاه در ادامه، به هر کدام از چالش‌ها و دغدغه‌های عنوان‌شده در این نشست اشاره نموده و توضیحاتی را در رابطه با هر کدام مطرح نمودند. از جمله نکات مطرح‌شده توسط ایشان عبارت بود از: تصویب و اختصاص بودجة عمرانی برای توسعة پژوهشکده؛ اختصاص فضایی از مجموعة ساختمان شهدا به پژوهشکدة علوم گیاهی؛ استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی به‌عنوان نیروهای انسانی موردنیاز در طرح‌ها؛ استفاده از فرصت مهم موجود در خصوص همخوانی تخصصی و امکان مفاهمه آسان با مدیران عالی کشور در وزارت‌خانه‌های علوم و جهاد کشاورزی؛ مبنابودن آیین‌نامة استخدامی اعضای هیئت علمی در خصوص شرح وظایف اعضاء؛ ضرورت خودانگیزشی و تلاش برای توسعة فعالیت‌ها و تعاملات برون‌دانشگاهی توسط اعضای پژوهشکده؛ ضرورت طراحی و حرکت در راستای مأموریت‌های تعریف‌شدة دانشگاه.

 

این نشست پس از گذشت یک‌ساعت‌ونیم، با قدردانی مجدد از حضور ریاست محترم دانشگاه و قول مساعدت ایشان در پیگیری موارد مطرح‌شده پایان یافت.

12