اجراي برنامه هاي «آزمايشگاه پاك» در پژوهشكدة علوم گياهي

 بنا به مصوّبه كارگروه آزمايشگاه‌هاي پژوهشكدة علوم گياهي، دو روز در طول سال، با فاصله زماني شِش‌ماه، به‌عنوان «روز آزمايشگاه پاك» نام‌گذاري شده است. در اين روز، با مشاركت مسئولان آزمايشگاه و دانشجويان، مجموعه‌اي از اقدامات با هدف پاكسازي فضاي محيطي و تجهيزات و ابزار آزمايشگاهي و نيز نظم‌دهي به آزمايشگاه به انجام مي‌رسد. همچنين در اين روز، شيوة كار با تعدادي از دستگاه‌هاي عمومي آزمايشگاه نيز به كاربران آموزش داده مي‌شود.

لذا همزمان با اين مناسبت در روز چهارشنبه، 14شهريورماه جاري، برنامه‌هاي متنوعي با حضور دانشجويان، كارشناسان و اساتيد، در مجموعه‌هاي آزمايشگاهي پژوهشكده و در فضايي پُرنشاط برگزار گرديد.

12