نشست مشترك پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي و ادارة كُلّ منابع‌طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي

به گزارش روابط‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، نشست رئيس و مديران گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكدة علوم گياهي با رئيس و برخي مسئولان پژوهشي و اجرايي ادارة كُلّ منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي در تاريخ 30آبان‌ماه جاري در محل ادارة كُلّ مذكور برگزار شد.

در اين نشست، ابتدا مهندس طالبان‌فرد، سرپرست معاونت فنّي و رئيس كميتة همكاري مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و تحقيقاتيِ اين اداره ضمن خوش‌آمدگويي به هيئت پژوهشكدة علوم گياهي، به اهميت ارتباطات و تعاملات تحقيقاتي در جهت رفع مشكلات و نابساماني‌هاي موجود در اين حوزه اشاره كرد. در ادامه، هر يك از مديران گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكده و نيز كارشناسان ادارة ميزبان، به بيان نقطه‌نظرات در خصوص نيازها و ظرفيت‌هاي سازمان متبوع خود پرداختند.

پس از آن، رئيس پژوهشكدة علوم گياهي ضمن بيان نكاتي، نقاط و دغدغه‌هاي مشترك دو مجموعه را مهم‌ترين عامل در جهت تقويت انگيزه براي برقراري تعاملات مشترك براي رفع نيازمندي‌هاي مرتبط با حوزة علوم گياهي دانست. ايشان ضمن اشاره به ظرفيت‌ها و سوابق ارزشمند علمي و تحقيقاتيِ پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، به‌ويژه در حوزة تخصصي گياه‌شناسي، آمادگي كامل مجموعة تحت مديريت خود را در راستاي انجام پژوهش‌هاي تقاضامحور و كاربردي اعلام نمود.

برخي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي مورد اشارة ايشان در قالب آمادگي پژوهشكده علوم گياهي جهت همكاري هاي پژوهشي عبارت بودند از: بررسي تنوع زيستيِ پوشش‌هاي گياهي خراسان بزرگ، رصد روند انقراض گونه‌هاي گياهي و مطالعه روش‌هاي حفاظت از اين گونه‌ها، گياهان مهاجم و مسئله‌ساز، جنگل‌هاي مصنوعي و فضايسبز جنگلي، پديدة تغيير اقليم و پوشش گياهي، حفاظت از ذخائر ژنتيك در قالب بانك‌بذرِ فلور گياهي و نيز ارائة آموزش‌هاي كاربردي.

در پايان، دو طرف بر لزوم تداوم ارتباطات و همفكري هاي تخصصي تأكيد نمودند.

12