قابل‌توجه مسافران نوروزي سواحل و جزاير جنوب كشور؛ مراقب اين گياه زيبا، اما خطرناك باشيد

به گزارش روابط ‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد و به نقل از گياه‌شناس برجستة پژوهشكدة علوم گياهي، مسافران نورزوي سواحل و جزاير جنوب كشور، بهتر است مراقب گياه «خرزهرة زرد» باشند.

اين گياه، با نام محلي «شيناس» درختچه‌اي بزرگ يا درختي كوچك به ارتفاع 6 تا 7 متر است كه برگ‌هاي آن، به‌شكل برگ‌هاي بيد، به رنگ سبز روشن است كه سطح بالاييِ آن‌ها، درخشان و همانند برگ خرزهره، چرمي‌شكل است. گُل‌هاي اين گياه، شيپوري‌شكل و عموماً زرد و گاهي نارنجي و خوشبو هستند. ميوة آن، سبز و لوزوي‌شكل است كه تا سه سانتي‌متر طول دارد و خشك‌شدة آن، سخت و سياه‌رنگ شده و حاوي دو دانة بسيار سمّي است.

اين گياه در شهرهاي حاشية خليج فارس و جزاير جنوب، به‌ويژه كيش و قشم كاشته شده است. اين درخت زيبا اما خطرناك، داراي شيرابه‌اي شيري‌رنگ و فوق‌العاده سمّي است كه خوردن اين شيرابه، يا دانه‌هاي اين گياه، كشنده است. از همين جهت، در هندوستان به آن «سمّ گاو» گفته مي‌شود. حتي تماس فيزيكي با اين شيرابه، مي‌تواند باعث التهابات پوستي شود. اثر مستقيم سمّ اين گياه بر روي قلب، موجب ايست قلبي و مرگ مي‌شود.

اين گياه از تيرة خرزهره و نام علمي آن به‌شرح زير است:

Cascabela thevetia (L.) Lippold

syn.: Thevetia peruviana (pers.) K. schum.

800px-Starr 070124-3794 Thevetia peruviana800px-Thevetia peruviana 05Starr 070124-3792 Thevetia peruvianathevetia-peruviana-500x500Thevetia peruviana 01