موافقت وزارت عتف با تشكيل قطب علمي حبوبات سرمادوست (نخود و عدس) در دانشگاه فردوسي مشهد

به گزارش روابط ‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، وزير عتف طي نامة مورخ 7 اسفندماه جاري، موافقت آن وزرات‌خانه را با تشكيل «قطب علمي حبوبات سرمادوست (نخود و عدس)» در دانشگاه فردوسي مشهد اعلام نمود.

شايان ذكر است كه از هفت نفر اعضاي اين قطب، شِش نفر از اعضاي هيئت علمي پيوستة گروه پژوهشي بقولات در پژوهشكدة علوم گياهي مي‌باشند.