برگزاری نخستین کارگاه «بام سبز» در دانشگاه فردوسی مشهد

اولین کارگاه طراحی، اجرا و نگهداری «بام سبز» با تدریس یکی از اعضای هیئت علمی از گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی و نیز یک دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشتة گیاهان زینتی برگزار گردید.

این کارگاه، در روز پنجشنبه 26اردیبهشت‌ماه1398، در محل دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد با تدریس خانم دکتر زهرا کریمیان استادیار گروه گیاهان زینتی و خانم نرگس تارا دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی و مجری و طراح بام و دیوار سبز، از طرف کالج دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه، به مدت شِش ساعت برگزار گردید.

به‌دلیل استقبال فراوان متقاضیان و درخواست تجدید برگزاری، از این پس کارگاه بام سبز، حداکثر با توالی زمانی ماهانه، با همکاری مشترک بین کالج دانشکده معماری و شهرسازی و کالج پژوهشکده علوم گیاهی، با تدریس مدرسان گروه گیاهان زینتی تا زمان برآورده‌شدن نیاز درخواست‌کنندگان دوره، برگزار خواهد شد.

 12