كشف جنس گياهي جديد

 

گیاه شناسان دانشگاه فردوسی مشهد در راستای همکاریهای ملی و بین المللی با  گیاه شناسان موسسه تحقیقات و جنگلها و مراتع و گیاه شناسان دانشگاه­های وین اطریش، cologne آلمان و آنکارا موفق به کشف جنس گیاهی جدیدی برای دنیای گیاه شناسی شدند. این جنس گیاهی کوچک که متعلق به تیره میخکیان (Caryophyllaceae) می باشد از شیرکوه یزد در ارتفاع 4000 متری جمع آوری گردیده است و به نام شهر یزد (Yazdana) و لقب گونه ای آن نیز به نام شیرکوه (shirkuhensis) نامگذاری شده است. صحت شناسایی و موقعیت تبارشناختی این گیاه با استفاده از داده های مولکولی نیز مورد تایید قرار گرفته است. نمونه ایزوتایپ این گونه گیاهی در هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شود.

این گیاه با نام علمی shirkuhensis  Yazadana در ژورنال معتبر Journal of Systematics and evolution به چاپ رسیده است. مقاله از لینک زیر در دسترس می باشد. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jse.12575

 32021347 File000002 762267770-72dpiFig. 1 Shirkuh1Fig.5Untitled-51