استان‌هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي با دارابودن تنوع اقليمي و جغرافيايي فراوان، بستر رشد 2600گونة گياهي از مجموع 8000گونه گياهان ايران هستند. مطالعة اين تنوع چشمگير كه در قالب پوشش‌هاي گياهي گوناگون در پهنة وسيع منطقه توزيع شده‌اند، مستلزم كاري پيوسته، طولاني و پُرزحمت است. نتايج اين بررسي‌ها نشان خواهد داد كه موجوديِ گياهان استان چه انواعي را شامل مي‌شود، چه گياهاني به‌تازگي شناسايي شده‌اند و چه گياهاني در معرض انقراض و نابودي قرار گرفته‌اند. گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم) در طول 37سال گذشته، باگردآوري بيش از 65هزار نمونة گياهي، بخش زيادي از گونههاي گياهي استان را نمونه‌برداري كرده است. در طول اين مدت، چندين گونة گياه جديد براي خراسان، ايران و نيز دنيا شناسايي شدهاند.

گردآوري گياهان، شناسايي و نيز نگهداري آنها برابر با استانداردهاي بينالمللي در محلي مخصوص بهنام هرباريوم، يكي از گامهاي اساسي و بی‌مانند اين گروه پژوهشي بوده است كه براي ايجاد زمينة مناسب و مطلوب برای تحقيقات بنيادي و كاربردي، ضروري بوده است. بنا به اظهارنظر متخصصان و گياهشناسان سرشناس كشور، هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، قويترين و غنيترين هرباريوم ايران پس از هرباريومهاي مستقرّ در تهران است. همچنين با ثبت آن در ليست هرباريومهاي دنيا (با نشان FUMH، مجلة Taxon شمارة49)، بر اعتبار جهاني اين هرباريوم افزوده شده است كه نتيجة آن، انجام مبادلات علمي بين اين مركز با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور ميباشد.