گروه پژوهشي گياهشناسي با اجراي طرحهاي پژوهشي متعدد، مطالعات پايه و منسجمي را در زمينة تخصصي مربوط به خود، عهدهدار شده و تاكنون بيش از30طرح تحقيقاتي را طراحي و اجرا نموده است و يا در دست اجرا دارد. عناوين برخي از اين طرحها بهشرح زير است:

 

·    جمع‌آوري و نامگذاري گياهان استان خراسان (1361 تا 1370)

·    فاز مطالعاتي احداث باغ گياهشناسي (1380 تا 1383)

·    جمعآوري و شناسايي گلسنگهاي خراسان (1382 تا 1384)

·    معرفي پوشش گياهي و جمعآوري نمونههاي گياهي پارك ملّي تندوره (1382 تا 1384)

·    معرفي پوشش گياهي و جمعآوري نمونههاي گياهي پناهگاه حيات وحش نايبندان (1382 تا 1384)

·    بررسی فلوریستیک و اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه فریزی (1384 تا 1386): طرح برگزيدة ششمين جشنوارة فردوسی، 1386

·    مطالعه و بررسي فلوريستيك دامنههاي شمالي آلاداغ در خراسان شمالي (1385 تا 1387)

·    مطالعه فلور پرديس دانشگاه فردوسي مشهد (1385 تا 1386)

·    گیاه‌شناسی گیاهان دارویی رایج در ایران (1387 تا 1389)

·    بررسی تنوع زیستی گیاهی در منطقة حفاظت‌‎شدة قورخود در خراسان شمالی (1389 تا 1392)

·    مطالعة تاكسونومي كمپلكس Dianthus polylepis از تيرة ميخك در شمال‌شرق ايران بر اساس داده‌هاي مولكولي (1392 تا 1393)

·    مطالعات تکمیلی بررسی سیستماتیک جنس Erysimum از تیرة شب‌بو در ایران
(1394 تا 1396)

·    بررسی تاکسونومیک جنس زنبق (Iris) از تیره Iridaceae در خراسان (1394 تا 1396)

·    سیستماتیک جنس Hymenocrater از تیره نعنائیان (Lamiaceae) در ایران (در دست اجرا)

·    بررسی کاریولوژیکی جمعیت‌های مختلف گونه زرشک Berberis integerrima در خراسان
(در دست اجرا)

·    بازنگری تاکسونومیک تیرة گندمیان (Poaceae) در ایران (در دست اجرا)

بررسی تنوع گونه‌ای، الگوهای پراکندگی جغرافیایی و ارزیابی وضعیت حفاظتی گونه‌های میخک (Dianthus) در ایران (در دست اجرا)