هرباريوم پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، مجموعة منحصربه‌فردي است كه در آن بيش از 65هزار نمونة گياهي شامل نمونه‌هاي جمع‌آوري‌شده از استان‌هاي خراسان و نيز سایر استان‌هاي کشور و تعدادی از کشورهای دیگر نگهداري مي‌شود. اين نمونه‌ها، بر اساس اصول علمي در قالب 146خانواده، 864جنس و حدود 2600گونه، طبقه‌بندي شده‌اند. از اين تعداد، تاكنون 590گونه براي استان‌هاي خراسان، 90گونه براي ايران و 54تاکسون براي دنيا، جديد مي‌باشند.

IMG 6218