بنا بر ضرورت انجام تحقيقات بر روي رشد و نموّ گياهانِ مورد مطالعه در شرايط كنترل‌شده و نيز در زمان‌هاي خارج از فصل، موضوع احداث گلخانة تحقيقاتي پژوهشكده علوم گياهي، مورد توجه جدّی قرار گرفت. بدین‌منظور، مطالعات اولية احداث گلخانة تحقيقاتي شامل مكان‌يابي و نيز نوع سازة گلخانه، از پاييز سال1390 آغاز شد. ضمن بررسي الگوهاي سازه‌اي گلخانه‌هاي موجود در منطقة خراسان و نيز سازه‌هاي مشابه و رايج در ديگر كشورهاي دنيا، گلخانة شيشه‌‌‌اي با تركيبي از سازة فلزيِ آهن و قاب‌هاي نگه‌دارندة آلومينيمي به مساحت كلّي140مترمربع به‌صورت چهار واحد مجزاي 28مترمربعي، طراحي شد و عمليات اجرايي آن در زمين واقع در ضلع شمالي و در مجاورت ساختمان پژوهشكده علوم گياهي در سال 1393 به‌ پایان رسید. این گلخانه هم‌اکنون در حال بهره‌برداری می‌باشد.

1112