الف) شناخت تنوع زیستی گیاهی خراسان

·    جمع‌آوری، شناسایی و نگهداری گیاهان آوندی در مخزن هرباریوم

·    مطالعة تاکسونومیک خانواده‌هاي گياهي بر اساس نمونه‌هاي هرباريومي

·    مطالعات بیوسیستماتیک گیاهی با تأکید بر گیاهان خراسان

·    مستندسازی و تهیة بانک اطلاعاتی فلور گیاهان آوندی

·    تدوين فلور خراسان به روش‌هاي متداول علمي

·    مطالعات اکولوژی پوشش گیاهی خراسان با تأکید بر زیستگاه‌های ویژه

·    شناسایی جوامع گیاهی خراسان بر مبنای روش‌های جامعه‌شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی)

·    تحلیل جغرافیای گیاهی خراسان و ارائة تقسیمات مدرن فیتوجغرافی خراسان

·    جمع‌آوری و شناسایی فلور گیاهان غیرآوندی و گیاهان ابتدایی

 

ب) بررسی وضعیت حفاظتی تنوع زیستی گیاهی خراسان

·    شناسایی مناطق مهم گیاهی و نقاط داغ تنوع زیستی گیاهی

·    ارزیابی تنوع و پایش جمعیت‌های گیاهان اندمیک و نیمه‌اندمیک خراسان

·    اولویت‌بندی حفاظتی گیاهان درخطر انقراض خراسان بر مبنای معیارهای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)

·    احداث باغ گياه‌شناسي و گردآوری بذر گیاهان بومی در دانشگاه فردوسي مشهد براي حفظ و نگهداري ژنوم گياهي خراسان

 

ج) کاربرد جنبه‌های مختلف تنوّع زیستی گیاهی خراسان

·    مطالعات قوم‌گیاه‌شناسی (اتنوبوتانی) در خراسان (دانش بومی گیاه‌شناسی در کاربرد گیاهان)

·    ارزیابی تنوع و کاربرد خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی در فلور طبیعی خراسان

·    بررسی تنوع و اکولوژی گیاهان مهاجم و بیگانه در اکوسیستم‌های طبیعی و شهری

·    مطالعات گرده‌شناسی کاربردی

ارزیابی ارزش‌های کاربردی گیاهان بومی خراسان از نظر مقاومت در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی به‌ویژه خشکی، شوری و سرما