كشور ما بهدليل داشتن موقعيت مناسب در نيمة شرقي نيمكرة شمالي و تنوع گستردة آب‌وهوايي موجود در آن، وجود منابع انرژي، نيروي كار و مهارت توليدكنندگان، شرايط ويژهاي را براي توليد انواع گل و گياهان زينتي دارا ميباشد. همچنين با دارابودن منابع ژنتيك منحصربهفرد و ارزشمندي از گُلها مانند لاله، زنبق، ميخك، گلايول، سدمها، ارموروس، سيكلامن و...، از ظرفيت بالايي برای توليد گُل و حضور در بازارهاي جهاني، برخوردار است. بی‌گمان، شناسایی تواناییها و توجه به مسائل علمي و پژوهشي در اين زمينه، حضور موفق كشور ما را در بازار بينالمللي گياهان زينتي به‌دنبال خواهد داشت. شرط كسب جايگاه در بازار جهاني گل و گياه، توليد پیاپی، برنامهريزي خوب و تحقيقات پیوسته در زمينههاي گوناگون توليد و صادرات آن است. خراسان بزرگ با داشتن تنوع اقليمي مطلوب و توان مناسب توليد گياهان زينتي، ميتواند سهمي ممتاز در توليد و صادرات گُل داشته باشد. در شرايط كنوني كه تكيه و تأكيد بر صادرات غيرنفتي در صدر برنامههاي اقتصادي قرار دارد، تحقيقات در اين بخش مهم، به‌ویژه در زمينههاي بالابردن كيفيت و بهينهسازي هزينههاي توليد، كاملاً ضروري است.