تاريخچه و معرّفي

هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد با هدف مطالعة رُستني‌هاي خراسان در سال1360 فعاليت خود را آغاز كرد و با گذشت يك‌دهه از فعاليت پژوهشي آن، در سال1370 به گروه پژوهشي هرباريوم ارتقاء يافت. در سال1378 طرح توسعة اين گروه پژوهشي به پژوهشكدة علوم گياهي، در راستاي اهداف دانشگاه مبني بر توسعة پژوهش و تحقيق، به شوراي گسترش آموزش عالي پيشنهاد شد و سرانجام در سال1379 به‌صورت واحدي مستقل مورد تصويب قرار گرفت. سرانجام پس از كوشش فراوان اعضاي پژوهشكده و ارائة كارنامة چهارسالة آن، شوراي گسترش آموزش‌عالي در بهمن‌ماه سال1383 با ايجاد پژوهشكدة علوم گياهي شامل سه گروه پژوهشي گياه‌شناسي(هرباريوم)، بقولات و گياهان زينتي موافقت قطعي به‌عمل آورد.

اين واحد تاكنون با سازمان‌ها و مؤسسه‌هايي مانند وزارت جهادكشاورزي شامل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، سازمان تحقيقات كشاورزي و مراكز تحقيقات‌كشاورزي و منابع‌طبيعي برخي استان‌ها، سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان هواشناسي، پارك‌هاي علم و فناوري، دانشكده‌هاي علوم‌پايه، كشاورزي و دانشكدة محيط‌زيست و منابع‌طبيعي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي مشهد، آزاد اسلامي، تهران، تربيت‌معلم (خوارزمي)، پيام‌نور و جامع علمي-كاربردي، جهاد دانشگاهي، آموزش و پرورش و نيز شركت‌هاي خصوصي و افراد علاقه‌مند در زمينه‌هاي آمـوزشي و پژوهشي، همكاري نزديك و پيوسته‌اي داشته است. اميد مي‌رود در آينده با جذب امكانات و استخدام پژوهشگران و اعضاي هيئت‌علمي بيشتر، گروه‌هاي آن توسعة بيشتري يابد.