رؤساي پژوهشكدة علوم گياهي از ابتداي تأسيس تاكنون

نام و نام خانوادگي

مرتبة علمي

(در زمان تصدي پُست)

دوران تصدّي

عکس پرسنلی

محمود ذكايي

مربي

1360 تا 1361

----

دكتر محمدحسن راشد محصّل

استاديار

1361 تا 1377

rashed

احمد نظامي

مربي

1377 تا 1381


 dr.nezami

علي گنجعلي

مربي

1381 تا 1383


  ganjeali

دكتر محمدحسن راشد محصّل

استاد

1383 تا 1385

rashed
  

دكتر محمد فارسي

دانشيار- استاد

1385- 1392

farsi
  

دکتر احمد نظامي

استاد

1392 - 1396


dr.nezami 

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار

1396 - 1398

 izadi

دکتر سعید ملک زاده

دانشیار

1398 - ادامه دارد

malekzadeh