آزمایشگاه گیاه‌شناسی پس از ارتقاء و تجهیز با هدف توسعة مطالعات تخصصی گیاه‌شناسی، به آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیاهی تغییرنام یافته است. این آزمایشگاه به سه دستگاه ميكروسكوپ، 10دستگاه استريوميكروسكوپ، يك دستگاه ميكروتوم (برای تهية مقاطع ميكروسكپي)، هود و تانک‌های کروماتوگرافی، و نيز چارتها و مولاژهاي مختلف آموزشي گياهشناسي مجهز ميباشد.

IMG 6242IMG 6245