پژوهشكده علوم گياهي، در روز چهارشنبه 18آبان‌ماه1401، ميزبان آقاي دكتر ضابط، رئيس محترم دانشگاه و هيئت همراه ايشان، مركب از آقايان دكتر شعباني و دكتر لطفي معاونان محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه و سركار خانم مجدي از معاونت پژوهشي بود.

در ابتداي اين جلسه، توضيحاتي پيرامون جايگاه پژوهشكده و سوابق، ظرفيت‌ها، توانمندي‌هاي خاص و برنامه‌هاي آن از سوي رياست پژوهشكده و مديران گروه‌هاي پژوهشي و اعضاي هيئت علمي ارائه گرديد و برخي چالش‌ها و مسائل موجود نيز مطرح شد. در ادامه، در خصوص شيوه‌هاي ارتقاي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي، روش‌هاي دستيابي به اهداف كلان موردنظر دانشگاه در راستاي انجام مأموريت‌هاي اساسي و تربيت سرمايه انساني، ارتقاي جايگاه اجتماعي، تعامل بهينه درون و برون‌ سازماني و بكارگيري ظرفيت‌ها در راستاي پيشرفت و بالندگي حداكثري، گفت‌وگوهايي شكل گرفت و رهنمودهايي از سوي هيئت رئيسه محترم دانشگاه مطرح گرديد. در پايان، مقرر شد پيشنهادهاي لازم، از سوي اعضاي پژوهشكده علوم گياهي در جهت ارتقاي ساختاري آن، تهيه و ارائه گردد تا با مشاركت و خرد جمعي، براي بهترين راهبردها در اين زمينه، تصميم‌گيري شود.

2

3

6