1   

  • خانم دکتر زهرا کریمیان به عنوان مجری طرح با همکاری خانم دکتر لیلا سمیعی به عنوان همکار طرح، از اعضای هیات علمی گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به چاپ مقاله ای در مجله Frontiers in Plant Sciences شدند.

مقاله چاپ شده با عنوان”ZnO nanoparticles efficiently enhance drought tolerance in Dracocephalum kotschyi through altering physiological, biochemical and  elemental contents”    به مقایسه تاثیر کود روی در دو فرم رایج و نانوذره بر روی بهبود تحمل به تنش خشکی گیاه زینتی دارویی Dracocephalum kotschyi پرداخته است.

با توجه به مشکل کمبود آب و خشکسالی، استفاده از ترکیباتی که بتوانند تحمل به خشکی را در گیاهان را افزایش دهند، نقش مهمی در مدیریت و مصرف آب در کشاورزی و فضای سبز ایفا می کنند. این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسیدروی  تحمل به خشکی را در گیاه ارزشمند و بومیDracocephalum kotschyi  به عنوان یک گیاه دارویی-زینتی و در معرض خطر انقراض بهبود بخشید. بر اساس یافته‌های ما، نانوذره اکسیدروی بر اکثر ترکیبات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه در شرایط خشکی تأثیر مثبت داشت. علاوه بر این، نانوذره اکسید روی به طور قابل توجهی باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه مذکور تحت تنش خشکی شد. اثرات مثبت کاربرد سولفات روی نیز به عنوان یک کود متداول، بر D. kotschyi در شرایط تنش خشکی در این مطالعه تایید شد اما در کل با توجه به نقش اکثر ترکیبات بیوشیمیایی بهبود یافته در نتیجه کاربرد نانوذره روی بر سیستم های دفاعی گیاهان و تحمل به تنش های محیطی، به نظر می رسد نانوذره اکسید روی در مقایسه با سولفات روی در افزایش تحمل به خشکی این گیاه کارآمدتر عمل کرد. ضمنا به دلیل کاهش یا رفع خطرات ناشی از سمیت با نانوذره اکسیدروی، کاربرد آن در غلظت های پایین (کمتر از 1000 میلی گرم در لیتر) امن تر و قابل توصیه است.

مجله  Frontiers in Plant Sciences با ضریب تاثیر JCR: 6.627 یک مجله پیشرو در زمینه مطالعات گیاهی به دنبال ارتقای دانش ما از فرآیندهای بنیادین در بیولوژی گیاهان می باشد.

لینک دسترسی مستقیم به مقاله برای علاقمندان:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1063618/full