·    مطالعة خصوصيات زراعي، اكوفيزيولوژيك و ژنتيك بقولات برای بهبود كمّي و كيفي توليد و پایداری عملكرد

·    تحقيق در زمينة بقولات برای پايداري توليد در سيستمهاي زراعي

·    بررسي جنبههاي گوناگون تثبيت نيتروژن توسط بقولات

·    كاربرد بيوتكنولوژي در بهبود ویژگیهای كمّي و كيفي بقولات

·    مطالعة اثر تنشهاي محيطي (سرما، خشكي و...) بر توليد و عملكرد بقولات و اصلاح ارقام برای تحمل در برابر تنشها

·    همكاري با دیگر دستگاههاي تحقيقاتي و اجرايي برای گردآوری و معرفی ارقام مناسب بقولات سازگار با تنشهاي محيطي موجود

·    پذيرش مشترك دانشجو با دانشكدهها و مراكز ديگر از جمله دانشكدههاي كشاورزي و علوم در دورههاي تحصيلات تكميلي