اين مجموعة آزمايشگاهی با توجه به اهميت ويژة بيوتكنولوژي، با هدف انجام مطالعات پايه در زمينههاي مرتبط، از سال1379 طرّاحي و تا حدود زیادي تجهيز شده است. طی سه‌سال گذشته، با پيگيري‌هاي متعدد در زمينة بازطراحي و مهندسي مجدد فضاهاي مختلف در پژوهشكده، با تجميع بخش‌هاي اداری و آزادسازيِ حاصل از آن، فضاهاي آزمايشگاهي تازه‌ و متمركزي ايجاد گرديد؛ به‌شكلي‌كه درحال‌حاضر، با دراختيارداشتن فضای آزمایشگاهی ايجادشده و مهیاكردن میزِ کار و تجهيزات مناسب، امكان كار و فعاليت آزمايشگاهي و تحقيقاتي و نيز برگزاري دوره‌های آموزشي عملی مختلف، فراهم شده است. در مجموعة آزمایشگاهي جديد، اتاق‌های جداگانه‌اي برای شستشوی وسایل آلوده و قراردادن اتوکلاوها و همچنین فضاهاي مستقلّي برای استقرار الکتروفورزها، انکوباتورها و فریزرها درنظرگرفته شده است.

درحال‌حاضر، با فراهم‌شدن امكانات و تجهيزات زير، امكان انجام مطالعات در زمينة كشت بافتهاي گياهي، نشانگرهاي مولكولي مبتني بر PCR، تكنيكهاي بررسي پروتئينها و نيز انواع الكتروفورز مهيّا ميباشد. همچنين امكان كلون‌كردن ژن و انتقال آن به گياهان مورد نظر نيز فراهم شده است.

فهرست برخي تجهيزات و اقلام موجود در اين آزمايشگاه، بهقرار زير است:

فرمانتور، دستگاه آب‌مقطّرگيري، آون، اتاق كشت، اتاق رشد، هود استريل، اتوكلاو، استيرر، الكتروفورز، بنماري، بيوفتومتر، pHمتر، تانك نيتروژن، ترازوي ديجيتال چهار صفر، ترموسايكر (PCR)، ژلداك، ميكروسانتريفيوژ، ميكرواسپين، سانتريفيوژ يخچالدار، شيكر اُربيتالي، فريزر80-درجة‌سانتي‌گراد، يخچال4+ و فريزر20-درجةسانتيگراد، كانداكتيمتر، مايكروويو، همزن، هموژنايزر، مواد مورد نياز برای انواع كشت بافتهاي گياهي و آزمایشهای مرتبط با مهندسی ژنتیک و انتقال ژن و نیز بیان ژن و ماركرهاي مولكولي از جمله SSR، و غیره.

6