مسئول دبیرخانه و دفتر ریاست

نام و

نام خانوادگی

مرتبة علمي

پست الکترونیک

شماره تماس

عکس پرسنلی

مهدی

میرشاه ولای

کاردانی

051-38804801

  mirshahvelay