معاونت پژوهشكدة علوم گياهي

نام و نام خانوادگي

مرتبة علمي

(در زمان تصدي پُست)

پست الکترونیکی

شماره تماس

دوران تصدّي

عکس پرسنلی

دکتر فرشید معماریانی

عضو هيئت علمي، استادیار

 051-38805994

1398

Dr. Memariani