مسئول امور فرهنگی و بسیج

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمي

پست الکترونیک

شماره تماس

عکس پرسنلی

حسن پرسا

کارشناسی ارشد

051-38804819

porsa