اعضای هيئت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي بقولات

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عکس پرسنلی

دکتر جعفر نباتی

 

عضو هیئت علمي

استاديار

(مدیر گروه)

jafarnabati.profcms.um.ac.ir 051-38805996

 

nabati

 

دكتر سيدسعيدرضا وصال

عضو هیئت علمي، استاديار

vessal.profcms.um.ac.ir

051-38805992

 vesal

دکترفرهاد شكوهيفر

عضو هیئت علمي

استاديار

 shokouhifar.profcms.um.ac.ir

051-38805991

shokohifar  

دكتر عبدالرّضا باقري

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

   profsite.um.ac.ir/~abagheri

051-38805758

 DR.Bagheri

دكتر محمد كافي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

   m.kafi.profcms.um.ac.ir

051-38802510

kafi 
دكتر احمد نظامي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 nezami@um.ac.ir  profsite.um.ac.ir/~nezami

051-38805803

dr.nezami 
دكتر علي گنجعلي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

   ganjeali.profcms.um.ac.ir  051-38805520 ganjeali
دكتر مهدي پارسا

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

   parsa.profcms.um.ac.ir

051-38805759

parsa 
دكتر سعيد ملكزاده

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

   malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir

051-38805722

 malekzadeh
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

e-izadi@um.ac.ir  e-izadi.profcms.um.ac.ir

051-38805791

izadi
دكترنسرین مشتاقی

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

moshtaghi.profcms.um.ac.ir

051-38805724

moshtaghi
دکتر سیدسعید حجّت

 

كارشناس پژوهشي

 

hodjat.staffcms.um.ac.ir  051-38804815 hojjat 
مهندس حسن پُرسا 

 كارشناس‌ پژوهشی

  porsa.profcms.um.ac.ir 

051-38804819

porsa
هما میرشاهی كارشناس‌ پژوهشی کارشناس آزمایشگاه

051-38804817

H Mirshahi