گروه پژوهشي گياهان زينتي در راستای دستیابی به اهداف خود، تاکنون طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی مختلفی را به مرحلة اجرا درآورده است. برخی از عناوین طرح‌های پژوهشی اجراشده به‌شرح زیر است:

 

·    مطالعه و تهية طرح جامع فضاي‌سبز شهر مشهد

·    مطالعه و تهیة طرح جامع فضای سبز گلبهار

·    تهية پايگاه اطلاعاتي پاركهاي سطح شهر مشهد (شناسنامة پاركها)

·    ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه‌های لاله خراسان با استفاده از مارکرISSR

·    ریزازدیادی درختچة زینتی در معرض انقراض Cluteagifana و آزادسازی این گیاه در منطقة محل رویش، به‌منظور پیشگیری از انقراض این گونة ارزشمند

·    ریزازدیادی گیاهان بومی Ungernia و Diaphanoptera

·    تهیة کلکسیون زنده از گونه‌های زینتی آلیوم خراسان

·    شناسایی گونه‌های آلیوم با قابلیت زینتی‌شدن و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از مارکرISSR

·    شناسایی گونه‌های سریش ایران و ارزیابی تنوع ژنتیکی این گونه‌ها

·    ارائة پروتکل ریزازدیادی گیاه صخره‌ای دیونیزیا

·    دستیابی به پروتکل ریزازدیادی گونه‌های رُز ایران شامل R. canina و R. beggeriana و R. foetida

·    دستیابی به پروتکل ریزازدیادی گونه‌های زینتی آپارتمانی از جمله حنا و بگونیا

·    معرفی گونه‌های گیاهان زینتی مقاوم به شوری و خشکی مناسب استفاده در فضای سبز شهری

 

اين گروه پژوهشي تاكنون 4عنوان کتاب و بیش از 100عنوان مقاله در مجلات علمي داخلي و خارجي به‌چاپ رسانده است. راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و حضور در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از كشور، از جمله فعاليت‌هاي اعضاي اين گروه پژوهشي بوده است. همچنین انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران شاخة خراسان، توسط اعضای گروه تأسیس شده است. همکاری علمی و اجرایی در برگزاری اولین کنگرة بینالمللی و دومین کنگرة ملی گل و گیاهان زینتی در سال 1395 در مشهد و نیز سمپوزیوم بینالمللی گیاهان زینتی بومی در سال 1396 در رامسر، از دیگر فعالیتهای این گروه پژوهشی بوده است.