مسئول واحد رایانه و شبکه

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمي

پست الکترونیک

شماره تماس

عکس پرسنلی

حامد طلاچیان

کارشناسی

051-38804812

talachian