با توجه به نقش مهم بقولات و بهويژه حبوبات در تأمين پروتئين مورد نياز كشور، گروه پژوهشي بقولات تاكنون بالغ بر42عنوان طرح پژوهشي را در زمينههاي مختلف علمي و كاربردي مربوط به بقولات (با تأكيد بر دو گياه نخود و عدس) و با هدف فائق‌آمدن بر مشكلات توليد، بهخصوص تنشهاي زيستي و غيرزيستي موجود در مناطق كشت حبوبات در كشور، طراحي و اجرا نموده است. عناوين برخي از اين طرحها به شرح زير است:

 

·    ارزيابي تحمل به سرما در نخود به‌منظور كاشت پاييزة آن در مناطق مرتفع (1381 تا 1383)

·    بررسي جنبه‌هاي مـورفولوژيك و فيزيـولوژيك ريشــة نخود در واكنش به تنش خشكي (1381 تا 1382)

·    گزينش لاينهاي سلولي نخود با قابليت تحمل به يخ‌زدگي از طريق كشت اينويترو (1380 تا 1382)

·    ارزيابي ژرم‌پلاسم نخود براي مقاومت به شِش پاتوتيپ بيماري برق‌زدگي در ايران (1380 تا 1382)

·    ارزيابي تحمل به سرما در نخود در شرايط مزرعه به‌منظور شناسايي ژنوتيپ‌هاي متحمل به شرايط زمستان (1382 تا 1384)

·    ارزيابي ژرم‌پلاسم نخود (L. Cicer arietinum) براي تحمل به خشكي (1385 تا 1387)

·    ارزيابي ژرم‌پلاسم عدس براي تحمل به سرما به‌منظور كاشت پاييزة آن در مناطق مرتفع ايران

·    بهره‌برداري بهينه از اراضي آيش با تأكيد بر كشت بقولات

·    ارزیابی سازگاری ژنوتیپ‌های نخود (L. Cicer arietinum) در شرایط آبیاری تکمیلی (1389 تا 1391)

·    واکاوی خصوصیات مورفولوژیکی پروفیل ریشه نخود در ژنوتیپهای منتخب حاصل از گزینشهای مزرعه‌ای در پاسخ به تنش کم‌آبی و تحت شرایط کنترل‌شده

·    مقایسه پروتئوم ژنوتیپ‌های حسّاس و متحمّل نخود در پاسخ به تنش خشکی

·    انجام آزمون‌هاي تمايز، يكنواختي و پايداري براي ارزيابي سازگاري ژنوتيپ‌هاي منتخب نخود در شرايط آبياري تكميلي جهت معرفي ارقام متحمل به خشكي

·    گزینش ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) کابلی جهت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع در شرایط کنترل‌شده

·    ارزیابی و گزینش تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود (دسی) در مرحلة گیاهچه‌ای

·    آنالیز بیان پروموتر مصنوعی القاء‌شونده به‌وسیلة بیمارگرها در پاسخ به قارچ نکروتروف Ascochyta rabiei

·    ساخت و آنالیز عملکرد پروموتر مصنوعی القاءشونده توسط قارچ Ascochyta rabiei

 

اين گروه پژوهشي تاكنون 42عنوان كتاب و نزديك به 500عنوان مقاله را در مجلات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. از اين تعداد، حدود 115عنوان مقاله بهصورت انگليسي بوده است.

راهنمايي بيش از 95عنوان پاياننامة دانشجويي در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري، ايجاد بانك‌بذر حبوبات با نزديك به 1000نمونه بذر نخود و 500نمونه بذر عدس، برگزاري اولين همايش ملي حبوبات در ايران، راه‌اندازی نشریة تخصصی و علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های حبوبات ایران»، تلاش جهت تأسيس قطب علمي حبوبات و نيز انجمن علمي حبوبات ايران و حضور فعال اعضاي هیئت‌علمي و پژوهشگران كارشناس اين گروه در چندين همايش علمي در داخل و خارج از كشور، از جمله فعاليتهاي انجام‌شده در اين گروه پژوهشي بوده است.