آزمايشگاه فيزيولوژي تنشها، با هدف انجام تحقيقات پايه و كاربردي در زمينة فيزيولوژي گياهي، به‌خصوص فيزيولوژي مولكولي و بررسي تأثير تنشهاي مختلف زيستي و غيرزيستي بر مجموعة فعاليت‌هاي رشدي گياهان، طرّاحي و راهاندازي شده است. در اين آزمايشگاه، تنشهايي مانند خشكي، شوري، سرما، گرما، نور و نيز تنشهاي زيستي، شبيهسازي ميشوند و مواردي ازجمله نحوة اثرگذاري انواع تنشها، دورههاي بحراني وقوع تنش و چگونگي واكنش گياهان نسبت به وقوع انواع تنش، بررسي و مطالعه ميشوند. انتظار ميرود با انجام فعاليتهاي تحقيقاتي متفاوت، بتوان مجموعة خصوصيات گياهي را كه باعث ايجاد مقاومت يا حساسيت نسبت به تنشهاي مختلف ميشوند، شناسايي نمود تا زمينههاي اوليه براي اصلاح ژنتيك ارقام و واريتههاي گياهي برای مقاومت در برابر تنشها فراهم شود.

برخي از تجهيزات و دستگاهها، همچنين اَقلام موجود در اين آزمايشگاه بهقرار زير ميباشد:

هود مواد شيميايي، روتاري، كلروفيلمتر، ژرميناتور، آون، دستگاه اندازهگيري فتوسنتز، تـرازوي دقيـق آزمـايشگاهي، دستــگاه شستشوي ريشه، دستگاه رطوبت‌سنج گياه، دستگاه كلروفيل فلورسنس، پرومتر، دستگاه اندازهگيري سطح برگ، سيستم آناليز سطح برگ و ريشه، دستگاه آناليز پوشش گياهي، دستگاه اندازهگيري ميزان نور، دستگاه شمارش بذر، دستگاه تقطير، تانسيومتر، اُهممتر، انواع سَمپلِر، يخچال، تانك نيتروژن، پُمپ خلأ، انواع مواد و تركيبات شيميايي و لوازم شيشهاي.

5