·    بهره‌گیری از ذخایر ژنتیک و تنوع گونه‌های گیاهی موجود در کشور به‌منظور اهلی‌سازی و معرفی گونه‌های جدید گیاهان زینتی

·    دستیابی به پروتکل بهینة ریزازدیادی گیاهان زینتی تجاری و باارزش

·    تهیه کلکسیون زنده از گیاهان دارای قابلیت زینتی‌شدن و استفاده از ژرم‌پلاسم موجود جهت اصلاح گیاهان زینتی

·    تولید بذر گیاهان پوششی بومی ایران

·    کاربرد روش‌های نوین اصلاحی در بهبود خصوصیات کیفی گیاهان زینتی

·    مدلسازی رشد و اقلیمی گیاهان مورد استفاده در فضای سبز

·    معرفی و تولید گونه‌های زینتی کم‌نهاده جهت استفاده در مناطق خشک و نیمهخشک

·    بررسی مقاومت‌ گونه‌های زینتی در برابر تنش‌های مختلف زیستی و غیرزیستی